Strona główna » Baza wiedzy i testy » Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa

Artykuły serwisu


Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa


Dodano: 2014-01-30

Drukuj


1. Turystyka krajowa obejmuje:
A. podróże mieszkańców po terytorium własnego kraju.
B. wyjazdy mieszkańców danego kraju poza jego granice.
C. wyjazdy osób stale mieszkających w kraju w celu podjęcia pracy.
D. podróże mieszkańców danego kraju do kraju sąsiedniego.

2. ADR to sformułowanie określające:
A. rodzaj zapłaty za usługi w hotelu.
B. rodzaj pokoju hotelowego.
C. średnią cenę za pokój.
D. nocleg ze śniadaniem wiedeńskim.

3. Przygotowanie jednostek mieszkalnych do sprzedaży to zadanie pracowników:
A. franchisingu.
B. housekeepingu.
C. public relations.
D. revenue management.

4. Loundry service to:
A. organizowanie usług gastronomicznych poza hotelem.
B. podawanie posiłków do jednostki mieszkalnej.
C. serwis pralniczy w hotelu.
D. kompleksowa obsługa gościa specjalnego w hotelu.

5. Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu:
A. usług rekreacyjnych.
B. usług z tym związanych.
C. usług płatnych.
D. usług wyłącznie żywieniowych.

6. Na klamce pokoju od strony korytarza wisi wywieszka "don’t disturb " co oznacza:
A. pokój w „trakcie remontu".
B. "nie przeszkadzać".
C. "pokój w trakcie sprzątania".
D. "wstęp wzbroniony".

7. Który skrót oznacza zakwaterowanie w hotelu bez śniadania?
A. BB
B. HP
C. AB
D. EP

8.Obiekt hotelarski posiadający 30 pokoi, świadczący szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów to:

A. hotel.
B. dom wycieczkowy.
C. kemping.
D. pensjonat.

9. Skrót IH&RA oznacza:
A. Międzynarodowe Zrzeszenie Hotelarzy i Restauratorów.
B. Międzynarodowe Stowarzyszenie Restauratorów.
C. Międzynarodowe Zrzeszenie Kucharzy i Restauratorów.
D. Międzynarodowy Związek Hotelarzy.

10. Kodeks Etyki Hotelarza opracowany został przez:
A. Polskie Zrzeszenie Hoteli Turystycznych.
B. Polską Izbę Hotelarstwa.
C. Naczelną Organizację Polskiego Przemysłu Hotelarskiego.
D. Międzynarodowy Związek Hotelarzy.

11. Hotele tranzytowe są zlokalizowane:
A. w centrum dużych miast.
B. przy dworcach lotniczych.
C. przy szlakach turystycznych.
D. w stolicach miast.

12. Do obiektów hotelarskich zgodnie z ustawą o usługach turystycznych nie zalicza się:
A. motelu.
B. schroniska młodzieżowego.
C. schroniska.
D. domu wczasowego.

13. Głównym celem UN WTO jest:
A. działanie na rzecz popierania, promowania i rozwoju turystyki na świecie.
B. obrona interesów europejskich hotelarzy, restauratorów i właścicieli kawiarń.
C. organizowanie taniej bazy noclegowej na potrzeby dzieci i młodzieży.
D. obrona interesów przemysłu hotelarskiego i gastronomicznego na świecie.

14. Minimalna powierzchnia hallu recepcyjnego w hotelu kategorii 3* o 60 jednostkach mieszkalnych wynosi:
A. 20 m2
B. 23 m2
C. 30 m2
D. 33 m2

15. Stolik występuje w wyposażeniu jednostki mieszkalnej hotelu kategorii:
A. 1*
B. 2*
C. 3*
D. 4*

16. Usługi: prania, prasowania oraz czyszczenia bielizny i odzieży gości wymagane są w hotelach kategorii:
A. 1*,2*,3*,4* i 5*
B. 2*,3*,4* i 5*
C. 3*,4* i 5*
D. 4* i 5*

17. Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego z zewnątrz jest obowiązkowe:
A. we wszystkich hotelach.
B. w hotelach kategorii 3*, 4* i 5*
C. w hotelach kategorii 4* i 5*
D. tylko w hotelach kategorii 5*

18. Dla pensjonatów wyróżnia się:
A. dwie kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.
B. pięć kategorii oznaczonych gwiazdką.
C. trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi.
D. cztery kategorie oznaczone gwiazdką.

19. Zgodnie z wymogami kategoryzacji, usługę pralniczą świadczą:
A. hotele, motele i schroniska.
B. hotele, motele i pensjonaty.
C. hotele, domy wycieczkowe i schroniska.
D. hotele, domy wycieczkowe i pensjonaty.

20. Strategia zbierania śmietanki polega na
A. wprowadzaniu wysokich cen przez cały czas cyklu życia produktu.
B. wprowadzeniu nowego produktu po niskiej cenie i podwyższeniu jej w fazie dojrzałości produktu.
C. wprowadzeniu nowego produktu po wysokiej cenie i obniżeniu jej w fazie dojrzałości produktu.
D. stosowaniu cen dyskontowych.

21. Analiza BCG dotyczy:
A. elementów otoczenia przedsiębiorstwa.
B. portfela produktów przedsiębiorstwa.
C. stosowania cen w turystyce.
D. zasobów przedsiębiorstwa hotelarskiego.

22. Usługa wynajmu samochodu to rodzaj usługi hotelowej:
A. towarzyszącej.
B. podstawowej.
C. uzupełniającej.
D. fakultatywnej.

23. Usługa przechowywania bagażu to rodzaj usługi hotelowej:
A. towarzyszącej.
B. podstawowej.
C. komplementarnej.
D. fakultatywnej.

24. Który instrument marketingu zastosowano umieszczając informację o otwarciu nowego hotelu w lokalnej prasie?
A. Cenę.
B. Produkt.
C. Dystrybucję.
D. Promocję.

25. Popyt na usługi hotelarskie nie zależy od:
A. ceny usług hotelarskich.
B. dochodów konsumentów.
C. dochodu właściciela hotelu.
D. potrzeb konsumentów.

26. W hotelu "Joanna", posiadającym 60 miejsc noclegowych w miesiącu wrześniu sprzedano 900 miejsc. Stopień wykorzystania miejsc hotelowych wynosił:
A. 20%
B. 50%
C. 65%
D. 75%

27.Które działanie hotelu zaliczane jest do strategii ceny?
A. Wyremontowanie pokoju hotelowego.
B. Nawiązanie współpracy z biurem podróży.
C. Umieszczenie bilbordów na drogach dojazdowych.
D. Udzielanie rabatów stałym klientom.

28.Zmiana kanału sprzedaży usług w hotelu to działanie w ramach strategii:
A. produktu.
B. promocji.
C. dystrybucji.
D. ceny.

29. Recepcjonista musi mieć możliwość przyjęcia od gościa zapłaty za usługi świadczone przez zakład hotelarski powyżej 50.j.m w postaci karty płatniczej, jeżeli ma:
A. 3*, 4* i 5*
B. 3* i 4*
C. 4* i 5*
D. 1*,2*,3*,4*,5*

30. W kartę pobytu recepcjonista nie wpisuje informacji dotyczącej:
A. adresu zamieszkania .
B. terminu pobytu.
C. numeru pokoju.
D. ceny pokoju.

31. Który druk hotelowy zastosuje recepcjonista w celu przekazania informacji gościowi?
A. message.
B. voucher.
C. walk in.
D. prepay .

32. Którą czynność w procedurze check-out wykonuje recepcjonista w sytuacji zapłaty za przelew przez osobę trzecią?
A. Wręczenie klucza i karty pobytu.
B. Zameldowanie gościa.
C. Sporządzenie faktury VAT i wysłanie jej.
D. Życzenie miłego pobytu.

33. Recepcjonista wydaje gościowi klucze do pokoju na podstawie:
A. karty meldunkowej.
B. karty do obciążeń.
C. karty pobytu.
D. karty płatniczej.

34. Stanowisko recepcjonisty kasjera powinno być wyposażone:
A. w grafik dysponenta.
B. w klucznicę.
C. w kasę fiskalną.
D. w sejf depozytowy.

35. W restauracji hotelowej zamówiono obiad z kuchni tureckiej dla grupy turystów. Która potrawa narodowa powinna być podana gościom?
A. Pampuchy w sosie.
B. Carpaccio z wołowiny.
C. Kofte z kaszą.
D. Cannelloni ze szpinakiem.

36. Skrót DWOB oznacza:
A. pokój twin.
B. pokój dwuosobowy bez łazienki.
C. pokój przechodni.
D. pokój rezydencjonalny.

37. On request to inaczej:
A. cena zniżkowa.
B. oferta cenowa
C. rabat funkcjonalny.
D. rodzaj rezerwacji on line.

38. ARR to w turystyce sformowanie określające:
A. przyjazd.
B. wyjazd.
C. rezerwację.
D. anulację.

39. System, który ma na celu identyfikację oraz oszacowanie skali ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz eliminację lub ograniczenie tych zagrożeń, to:
A. GHP.
B. QACP.
C. TQM.
D. HACCP.

40. Do hotelu w Warszawie przybywa Mer Rosji. Gośd zostanie przywitany w holu recepcyjnym przez:
A. dysponenta.
B. dyrektora hotelu.
C. kierownika recepcji.
D. kierownika concierge.

41. Hotel nie ponosi odpowiedzialnośd za przedmioty wartościowe, jeżeli gość:
A. umieścił je w skrzynce depozytowej.
B. oddał je do przechowalni bagażu.
C. złożył u pracownika recepcji.
D. trzyma je w samochodzie na parkingu.

42. Jaki dokument reguluje kwestie porządkowe pobytu gościa w hotelu?
A. Ustawa o usługach turystycznych.
B. Kodeks pracy.
C. Regulamin hotelu.
D. Umowa hotelowa.

43. Obowiązkiem hotelu w zakresie zapewnienia bezpieczeostwa mienia gości jest:
A. prowadzenie depozytu.
B. zatrudnienie ochrony.
C. posiadanie parkingu.
D. monitoring obiektu.

44. Jakie informacje należy uzyskad podczas telefonicznej rezerwacji pokoju hotelowego dla gościa indywidualnego?
A. Nazwisko i adres gościa, termin pobytu, kategoria hotelu.
B. Termin pobytu, nazwisko osoby zamawiającej, sposób płatności.
C. Dodatkowe życzenia gościa, godzina przyjazdu, nazwisko gościa.
D. Kategoria pokoju, nazwisko osoby zamawiającej, godzina odjazdu.

45. Wskaż rodzaj umowy, która przewiduje okresową, stałą rezerwację przez biuro podróży dowolnej ilości miejsc w danym obiekcie hotelarskim, przy założeniu, że można tę rezerwację zmniejszyć lub anulować przez potwierdzenie w ustalonym terminie.
A. Umowa agencyjna.
B. Umowa zlecenia.
C. Allotment.
D. Czarter.

46. W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji obiektu hotelarskiego należy:
A. znakować wszystkie drogi i wyjścia w obiekcie.
B. składować materiały łatwopalne na drogach komunikacji ogólnej.
C. utrzymywać drożności poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych.
D. nie wieszać w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru.

47. Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję:
A. wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego.
B. minister właściwy do spraw turystyki.
C. marszałek województwa właściwy dla lokalizacji obiektu hotelarskiego.
D. prezydent poszczególnych miast.

48. Gość, którego bagaż został uszkodzony w hotelu, swoje roszczenia powinien oprzeć na przepisach
A. regulaminu wewnętrznego hotelu.
B. Kodeksu Cywilnego.
C. Kodeksu Karnego.
D. regulaminu porządkowego hotelu.

49. W Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki w sprawie minimalnych wymagań kategoryzacyjnych nie występuje element:
A. zewnętrzne elementy zagospodarowania i wyposażenia.
B. jakość usług hotelarskich.
C. część mieszkalna.
D. oferta usług podstawowych i dodatkowych.

50. Ice diving to rodzaj turystyki:
A. poznawczej.
B. krajoznawczej.
C. wypoczynkowej.
D. kwalifikowanej.


Opracowała: Aleksandra Lewandowska


Odpowiedzi: 1. A, 2. C, 3. B, 4. C, 5. B, 6. B, 7. D, 8. A, 9. A, 10. B, 11. B, 12. D, 13. A, 14. B, 15. D, 16. C, 17. A, 18. B, 19. B, 20. C, 21. B, 22. D, 23. C, 24. D, 25. C, 26. B, 27. D, 28. C, 29. D, 30. A, 31. A, 32. C, 33. C, 34. C, 35. C, 36. B, 37. B, 38. A, 39. D, 40. B, 41. D, 42. C, 43. A, 44. B, 45. C, 46. C, 47. C, 48. B, 49. B, 50. D


Komentarze:

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test 3 - Technik obsługi turystycznej ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji