Piątek 31 Marzec 2023

redakcja@hotelinfo24.pl | Reklama w serwisie

Strona główna » Baza wiedzy i testy » Test 1 - Technik obsługi turystycznej

Artykuły serwisu


Test 1 - Technik obsługi turystycznej


Dodano: 2012-05-14

Drukuj


1. Plac Czerwony przedstawiony na zdjęciu to jedna z atrakcji turystycznych:

A. Paryża
B. Moskwy
C. Wilna
D. Berlina


2. Babiogórski Park Narodowy uznany jest przez UNESCO za:
A. Światowy rezerwat biosfery
B. Jedyny park narodowy z ochroną jelenia
C. Największy park narodowy w Europie
D. Najmniejszy park narodowy w Europie

3. Charakterystyczne walory  geograficzne Słowińskiego Parku Narodowego to:
A. Ruchome wydmy

B. Jaskinie
C. Lasy liściaste
D. Największe skupisko bobrów w Polsce

4. Najmłodszy, założony w 2001 roku Park Narodowy w Polsce to:
A. Woliński Park Narodowy

B. Narwiański Park Narodowy
C. Park Narodowy Ujście Warty
D. Magurski Park Narodowy

5. Obszary, w których koncentruje się ruch turystyczny nazywane są:

A. regionami turystycznymi
B. walorami turystycznymi
C. szlakami turystycznym
i
D. krajobrazami geograficznymi

6. Na zdjęciu przedstawiono:
A. Zamek w Golubiu Dobrzyniu

B. Zamek w Gniewie
C. Zamek w Nidzicy
D. Zamek w Malborku

7. Jeden z największych kompleksów leśnych Polski Północnej to:

A. Bory Tucholskie
B. Puszcza Białowieska
C. Puszcza Kampinoska
D. Puszcza Sandomierska

8. Który z wymienionych obiektów nie jest wpisany na listę UNESCO?
A. Kopalnia Soli w Wieliczce
B. dawny obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau
C. Zamość - renesansowe centrum miasta

D. Zamek w Baranowie Sandomierskim

9. Franchising to:
A. forma integracji poziomej kanału dystrybucji
B. umowa między dwoma niezależnymi podmiotami dotycząca użyczenia praw do używania logo i know how firmy macierzystej
C. sposób dystrybucji bezpośredniej
D. sposób reklamy w internecie

10. Działania z zakresu public relations to m.in.:
A. organizacja konferencji prasowych, sponsoring, sprzedaż osobista
, organizacja konferencji
B. udzielanie wywiadów, druk wydawnictw reklamowych, organizacja „dni
otwartych”
C. sponsoring, druk wydawnictw jubileuszowych, produkcja firmowych pamiątek (koszulki i.t.p)
D. wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne


11. Jaka jest minimalna ilość pokoi w pensjonatach?
A. 5
B. 10
C. 7
D. 9

12. Usługowy charakter produktu turystycznego przesądza jego cechy:
A. niemożność wytwarzania na zapas

B. elastyczność dochodowa
C. brak możliwości wcześniejszej weryfikacji jakości
D. wszystkie powyższe

13. Przełom Dunajca, obiekt krajoznawczy znajduje się w:
A. Pieninach
B. Bieszczadach

C. Górach Świętokrzyskich
D. Górach Stołowych

14. Podaj nazwę rejonu turystycznego, przez który prowadzi Szlak Orlich Gniazd ?
A. Wyżyna Małopolska
B. Wyżyna Śląska
C. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska
D. Wyżyna Lubelska

15. Regionem turystycznym najintensywniej wykorzystywanym przez turystyk
ę wypoczynkową jest:
A. Pobrzeże Bałtyckie
B. Tatry
C. Województwo Mazowieckie

D. Bieszczady

16. IATA to:
A. Międzynarodowe Zrzeszenie Turystyczne
B. Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych
C. Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu w Turystyce
D. Międzynarodowa Rada Podróżnych

17. Agent turystyczny w imieniu touroperatora może:
A. zawrzeć umowę na świadczenie usług z klientem
B. sprzedawać usługi noclegowe w hotelu
C. oprowadzać turystów po muzeach

D. prowadzić działalność cateringową

18. W którym z wymienionych miast nie ma obowiązku obsługi turystów przez przewodnika miejskiego?
A. Warszawa

B. Toruń
C. Bydgoszcz
D. Lublin

19. Określenie roli, jaką przedsiębiorstwo chce spełniać na rzecz otoczenia i w jakim zakresie, nazwiemy:
A. wizerunkiem przedsiębiorstwa
B. osobowością przedsiębiorstwa
C. misją przedsiębiorstwa

D. celem przedsiębiorstwa

20. Turystyka do miejsc pochodzenia przodków („powrót do korzeni”) to:
A. turystyka kulturalna
B. agroturystyka
C. turystyka etniczna

D. turystyka motywacyjna

21. Osoby uprawiające tę formę turystyki oczekują między innymi ciszy i spokoju, możliwości kontaktu z przyrodą, uprawiają przede wszystkim turystykę:
A. weekendową
B. wiejską
C. krajoznawczą

D. alternatywną

22. Funkcję kształceniową spełnia turystyka:
A. kongresowa
B. krajoznawcza
C. kulturalna

D. kwalifikowana

23. Turystyka polegająca na krótkoterminowych wyjazdach w celu wypoczynku w dni wolne od pracy to:
A. weekendowa
B. polonijna
C. lokalna
D. wiejska

24. Głównym celem tej turystyki jest zwiększenie efektywności pracy, je
st ona również nagrodą za osiągnięte wyniki i realizację zadań. Chodzi o turystykę:
A. biznesową
B. motywacyjną

C. kulturalną
D. alternatywną

25. W umowie zawartej z klientem organizator nie powinien określać:
A. ogólnych informacji o przepisach paszportowych,
B. planowanego czasu przejazdu,
C. informacji o ewentualnych zagrożeniach dla życia lub zdrowia uczestników imprezy,
D. wymagań specjalnych klienta, na spełnienie których organizator nie wyr
aził zgody.

26. Pilot powinien zgłosić kradzież rzeczy uczestnika imprezy zamieszkałego
w hotelu:
A. każdemu pracownikowi hotelu,
B. pokojówce,

C. portierowi,
D. recepcjoniście lub kierownikowi obiektu


27. Na zdjęciu przedstawiono szczyt w Tatrach, który nazywa się:

A. Śnieżka
B. Giewont
C. Kasprowy Wierch
D. Rysy


28. Naczelny organ administracji państwowej ds. turystyki to:
A. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki,
B. Ministerstwo Gospodarki,
C. Państwowa Izba Turystyczna,
D. Ministerstwo Sportu i Turystyki


29. Polskie Biuro Podróży „Orbis” powstało:
A. w Wilnie w 1920 r.,
B. w Krakowie w 1930 r.,

C. we Lwowie w 1920 r.
D. w Warszawie w 1930 r.

30. Najczęściej stosowaną formą umowy między przedsiębiorstwem hotelowym a biurem podróży jest:
A. allotment,
B. charter,
C. freesale arrangement,
D. charter i allotment


31. Warunkiem uczestnictwa w tej turystyce jest miedzy innymi dobry stan zdrowia i odpowiednie przygotowanie kondycyjne. Chodzi o turystykę:
A. kwalifikowaną
B. weekendową
C. zdrowotną
D. przygodową


32. Pani Kowalska bierze udział w turnusie wczasów odchudzających w Kudowie Zdrój, uprawiała turystykę:
A. krajoznawczą
B. motywacyjną
C. zdrowotną
D. nowoczesną


33. Zakres informacji turystycznej obejmuje:
A. informację podróżniczą
B. informację o bazie policyjnej
C. informację polityczną,
D. informację o strukturze organizacyjnej hotelu.


34. Największym polskim parkiem narodowym jest:
A. Kampinoski PN,
B. Tatrzański PN,
C. Bieszczadzki PN,
D. Biebrzański PN.

35. Podróże lub pobyt podejmowane wyłącznie z pobudek religijnych to turystyka:
A. Pielgrzymkowa
B. Religijna

C. Lokalna
D. Kościelna

36. Najstarszy polskim parkiem narodowym jest:
A. Białowieski PN,

B. Tatrzański PN,
C. Bieszczadzki PN,
D. Biebrzański PN.

37. Które z wymienionych państw nie wchodzi w skład Unii Europejskiej:
A. Dania
B. Portugalia
C. Norwegia

D. Słowacja

38. W jakim mieście znajduje się Cmentarz Powązkowski?

A. Warszawa
B. Wrocław
C. Kraków
D. Poznań

39. Kirkut to:
A. nazwa niemieckiego pilota wycieczek
B. cmentarz żydowski
C. pałac w Opatowie
D. nazwa lokalnego tureckiego trunku

40. Ikonostas występuje w świątyniach:
A. protestanckich

B. muzułmańskich
C. katolickich
D. prawosławnych

41. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze (PTTK) powstało w:
A. 1950 roku
B. 1990 roku
C. 1960 roku
D. 1930 roku

42. Z iloma krajami graniczy Polska?

A. 5
B. 10
C. 7

D. 9

43. Która z wymienionych religii nie jest religią chrześcijańską:
A. katolicyzm
B. buddyzm
C. protestantyzm
D. prawosławie

44. Po użądleniu przez osę w obawie przed wystąpieniem alergii pilot wycieczki powinien zaproponować  turyście:

A. węgiel
B. wapno (Calcium)
C. wodę utlenioną
D. smektę


45. W przewozach lotniczych – „bagaż rejestrowy” - to:
A. bagaż zgłoszony do odprawy
B. bagaż osobisty przewożony w kabinie
C. bagaż zakwestionowany, nie przyjęty do odprawy
D. bagaż środków niebezpiecznych

46. „Rooming – list” to:
A. lista uczestników stanowiąca załącznik do polisy ubezpieczeniowej
B. lista uczestników przesłana przez biuro turystyczne do hotelu
C. lista uczestników wycieczki według kolejności wpłat
D. lista uczestników po odprawie bagażowej na lotnisku

47. Słynne muzeum „Ermitaż” (Ermitage) znajduje się w:
A. Madrycie
B. St. Petersburgu

C. Mediolanie
D. Atenach


48. Na zdjęciu przedstawiono:
A. Wenecję

B. Paryż
C. Ateny
D. Montreal


49. Na zdjęciu przedstawiono najlepiej zachowane miasto Inków w Peru. Jest to:
A. Wyspa Wielkanocna

B. Machu Picchu
C. Kolos Rodyjski
D. Semiramidy

50. Do Turcji
turysta z Polski zobowiązany jest zabrać ze sobą:
A. Dowód tylko
B. Paszport lub dowodu

C. Paszport
D. Paszport i ważną wizę

 

 

Aleksandra Lewandowska

 

 


1b, 2a, 3a, 4c, 5a, 6d, 7a, 8d, 9b, 10d, 11c, 12d, 13a, 14a, 15a, 16b, 17a, 18c, 19c, 20c, 21b, 22b, 23a, 24b, 25d, 26d, 27b, 28d, 29c, 30d, 31a, 32c, 33a, 34d, 35a, 36a, 37c, 38a, 39b, 40d, 41a, 42c, 43b, 44b, 45a, 46b, 47b, 48a, 49b, 50d
 


Komentarze:

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test 3 - Technik obsługi turystycznej ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji