Strona główna » Baza wiedzy i testy » Test dla hotelarzy 7 - Technik hotelarstwa

Artykuły serwisu


Test dla hotelarzy 7 - Technik hotelarstwa


Dodano: 2013-01-04

Drukuj


1. Dostawę posiłków m.in. dla uczestników konferencji lub podróżnych w samolocie określa się terminem:
A. cabotage
B. catering
C. room service
D. charter.

2. Room service to:
A. kompleksowa obsługa gościa hotelu
B. procedura sprzątania jednostki mieszkalnej
C. organizowanie usług gastronomicznych poza hotelem

D. podawanie posiłków do jednostki mieszkalnej.

3. Na klamce pokoju od strony korytarza wisi wywieszka „maid in room” co oznacza:

A. „nie przeszkadzać”
B. „wstęp wzbroniony”
C. „pokój w trakcie remontu”

D. „pokój w trakcie sprzątania”

4. Osoby, które korzystają z dowolnych usług i produktów obiektu hotelarskiego, z wyjątkiem noclegowych, zalicza się do:

A. odwiedzających
B. podróżnych
C. passantów
D. turystów.

5. Obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowany do samoobsługi klientów to:
A. kemping

B. schronisko
C. dom wycieczkowy
D. schronisko młodzieżowe.

6. Które obiekty hotelarskie, według ustawy o usługach turystycznych, dostosowane są do samoobsługi klientów?
A. schroniska i hotele
B. domy wycieczkowe i pensjonaty
C. kempingi i mote
le
D. schroniska młodzieżowe i domy wycieczkowe

7. Na Pomorzu znajdują się strzeżone obiekty noclegowe umożliwiające nocleg w namiotach, parkowanie samochodu oraz przyrządzanie posiłków.
Jak nazywają się opisane obiekty hotelarskie?
A. pola biwakowe

B. pola namiotowe
C. kempingi
D. pensjonaty

8. Do zadań której z wymienionych organizacji należą: obrona interesów czło
nków, wspólna promocja, ochrona prawna, doskonalenie wiedzy zawodowej, integracja środowisk hotelarskich i producentów na rzecz hotelarstwa oraz doradztwo inwestycyjne?
A. Polskiej Instytucji Hotelarskiej

B. Polskiej Instytucji Hotelarzy
C. Polskiej Izby Hotelarstwa
D. Polskiej Izby Hoteli.

9. Skrót nazwy polskiej organizacji, która zrzesza podmioty zajmujące się turystyką kempingową, to
A. PTSM
B. PTTK

C. PFC i C
D. PSH i T

10. Które działanie nie jest realizowane przez Polskie Zrzeszenie Hoteli?

A. utrwalanie polskiej gościnności
B. rozwijanie usług hotelarskich na świecie
C. przestrzeganie i rozwijanie etyki zawodowej hotelarzy
D. rekomendowanie zakładów hotelarskich i gastronomicznych.


11. Na podstawie
logo i przedstawionej w ramce charakterystyki określ nazwę polskiej organizacji hotelarskiej.
• członkami są przedsiębiorstwa hotelarsko-turystyczne,
• prowadzi obiekty hotelowe, wczasowo-wypoczynkowe
i sanatoryjne,
• powstała w 1
996 roku.

A. Polskie Zrzeszenie Hoteli
B. Polska Izba Hotelarstwa i Turystyki

C. Polski Związek Hotelarstwa i Turystyki
D. Polskie Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki


12. W czterech tabelach przedstawiono charakterystykę obiektu hotelarskiego na podstawie wybranych wymagań kategoryzacyjnych. Który z opisów najpełniej charakteryzuje hotel 4*?


13. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie obiektów hotelarskich wyposażenie podstawowe węzła higieniczno-sanitarnego przy jednostkach mieszkalnych w hotelach 1*, 2*, 3* 4*, 5* powinno obejmować:
A. wannę lub kabinę natryskową, umywalkę z oświetleniem, wc

B. wannę z baterią, umywalkę z gniazdkiem elektrycznym, wc
C. umywalkę z wc, kabinę natryskową, ręczniki

D. umywalkę z lustrem, wannę z osłoną, wc

14. Trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi wyróżnia się dla:
A. kempingu
B. domu wczasowego
C. pensjonatu
D. domu wycieczkowego.

15. Tabela zawiera wykaz usług hotelarskich ponumerowanych od 1 do 5. Które z wymienionych usług są obowiązkowe dla hoteli, moteli i pensjonatów w kategorii 3*, 4*, 5*?
A. 1, 3, 5
B. 1, 2, 4

C. 3, 4, 5
D. 2, 3, 4

16. Które sformułowanie charakteryzuje zakres usług centrum biznesu w hotelu?
A. Wystawianie faktur i organizowanie wycieczek na życzenie gości biznesowych to główne zadania centrum biznesu
B. Centrum biznesu świadczy głównie usługi informacyjne i organizuje dla gości biznesowych konferencje i szkolenia
C. Organizowanie spotkań biznesowych poza hotelem to jedyne zadanie centrum biznesowego
D. Centrum biznesu jedynie udostępnia pomieszczenia do pracy wyposażone w kom
puter i faks.

17. Usługa informacji turystycznej w hotelu jest:

A. nieobowiązkowa i bezpłatna
B. nieobowiązkowa i odpłatna
C. obowiązkowa i bezpłatna
D. obowiązkowa i odpłatna.

18. Podstawową usługą świadczoną przez pensjonat jest nocleg oraz:

A. przechowywanie bagażu i rzeczy wartościowych
B. możliwość parkowania samochodów
C. całodzienne wyżywienie
D. podawanie śniadań do pokoju.

19. Instrumentem marketingu w hotelarstwie, na który wpływają rodzaj pokoi, wielkość

grupy, ilość zamówionych usług, pora roku, jest:
A. dystrybucja
B. promocja
C. personel

D. cena.

20. Jak określa się pierwszą fazę cyklu życia produktu w macierzy BCG?
A. znaki zapytania
B. dojne krowy
C. gwiazdy

D. psy.

21. Hotel, który sprzedaje swoje usługi tylko przez kilka wybranych biur podróży, stosuje dystrybucję:
A. wyłączną
B. selektywną
C. intensywną
D. bezpośrednią.


22. Podstawowym zadaniem hotelu, uwzględniając klasyfikację Maslowa, jest zaspokajanie potrzeb:
A. fizjologicznych
B. samorealizacji
C. przynależności
D. bezpieczeństwa.


23. Przedstawiona na zdjęciu reklama outdoor to billboard:
A. znakowy

B. informujący
C. drogowskaz

D. pokazowy

24. Czynnikami wpływającymi na łagodzenie skutków sezonowości popytu na usługi w hotelu są
A. organizacja konferencji i przedsezonowe obniżki cen
B. posezonowe obniżki cen i wzrost dochodów turystów

C. zwiększenie podaży usług i organizacja zawodów sportowych
D. zwiększenie przepustowości turystycznej i sprzedaż przedsezonowa.

25. Właściciel hotelu „Bury Miś” wprowadził podwyżkę cen, nie zmieniając jakości usług.
W tej sytuacji popyt na usługi:

A. zmaleje
B. wzrośnie

C. wzrośnie, ale podaż zmaleje
D. pozostanie bez zmian.

26. Do czynników wpływających na podaż usług gastronomicznych w hotelu zalicza się:
A. dochody klientów i koszty wytworzenia
B. zastosowane technologie i ceny noclegów
C. dochody klientów i zastosowane technologie

D. zastosowane technologie i koszty wytworzenia.

27. Który z podanych obiektów noclegowych, mimo pełnego obłożenia, nie może odmówić udzielenia noclegu turystom?
A. sanatorium
B. schronisko

C. kemping
D. hotel.

28. Do hotelu w Warszawie przybywa bardzo ważna osoba. Gość zostanie przywitany w holu recepcyjnym przez:
A. dysponenta
B. dyrektora hotelu
C. kierownika recepcji
D. kierownika concierge


29. Akceptacja kart płatniczych powyżej 50jj.m ,jest obowiązkowa w hotelach:
A. 5*
B. 5-4*
C. we wszystkich

D. 5-3*

30. Obsługując przyjęcia dyplomatyczne w hotelu, należy zastosować serwis:

A. mieszany
B. francuski
C. niemiecki
D. amerykański.

31. Prawidłowo wypełniona faktura za pobyt gościa w hotelu nie zawiera danych dotyczących:
A. daty wystawienia faktury

B. numeru rezerwacji
C. sprzedawcy

D. nabywcy.

32. Przedstawiony wzór dokumentu to:
A. voucher
B. kwit bagażowy
C. kontrolka potwierdzająca
D. kontrolka sejfu depozytowego


33. Który rysunek przedstawia wózek obsługi hotelowej stosowanej w pracy pokojowej?


34. Do przechowywania sztućców, nakryć, obrusów w obsłudze kelnerskiej danego
rewiru służą:
A. pomocniki kelnerskie
B. regały kelnerskie
C. szafki kelnerskie
D. wózki kelnerskie.

35. Podstawowym sprzętem dla pracownika pralni hotelowej są:
A. stół detaszerski i prasa do odzieży
B. pralnico-wirówki i suszarki
C. prasa do odzieży i pralnice
D. suszarki i stół detaszerski.

36. W zamówieniu wyżywienia dla grupy francuskich turystów zaznaczono śniadania
kontynentalne. Jaki zestaw śniadaniowy należy przygotować?
A. Kawa/sok, bagietka, wędliny
B. Kawa/sok, rogaliki, masło, dżem
C. Herbata/mleko, jajecznica, pomidor
D. Herbata/sok, ciemne pieczywo, jaja, wędlina, dżem.

37. Ile godzin standardowo na zmianie pracuje recepcjonistka?
A. 12 h
B. 8h
C. 24 h
D. 10 h

38. Barter to:
A. forma gotówkowa rozliczania się z hotelem za usługi
B. strategia marketingowa oparta o niskie ceny
C. forma bezgotówkowa polegająca na wymianie towar za towar
D. forma umowy hotelowej pomiędzy hotelem, a gościem specjalnym

39. Chcąc zwiększyć sprzedaż usług w taniej bazie noclegowej, należy reklamować je
A. w czasopismach i miesięcznikach
B. na bilbordach i w katalogach
C. na ulotkach i w Internecie
D. w telewizji i radio.

40. Czynnikiem aktywizującym popyt na usługi hotelarskie dla gości snobistycznych jest
A. wzrastająca ilość usług hotelarskich
B. malejąca ilość usług w hotelarskich
C. wysoka cena usług w hotelu
D. niska cena usług w hotelu.

41. Grupa przewodników górskich, współpracująca z hotelem, będzie kierowała swoją ofertę przede wszystkim do:
A. grup preferujących bierny wypoczynek
B. grup preferujących aktywny wypoczynek
C. turystów oczekujących mocnych wrażeń
D. turystów preferujących ekstremalne sporty.

42. W Hotelu „NOWA” posiadającym 60 miejsc noclegowych, w miesiącu czerwcu sprzedano 900 miejsc. Stopień wykorzystania miejsc hotelowych wynosił:
A. 15%
B. 48%
C. 50%
D. 55%

43. W hotelu wyłączono z eksploatacji 10 pokoi dwuosobowych z dostawkami. Jak zmieni się potencjał usługowy hotelu?
A. Zmniejszy się o 20 miejsc noclegowych
B. Zmniejszy się o 30 miejsc noclegowych
C. Zwiększy się o 20 miejsc noclegowych
D. Zwiększy się o 30 miejsc noclegowych.

44. Jeżeli wskaźnik wykorzystania pokoi dwuosobowych zmaleje o 10%, to wówczas wskaźnik przychodów na pokój:
A. zmniejszy się o 10%
B. zmniejszy się o 20%
C. zwiększy się o 10%
D. zwiększy się o 20%

45. Gdy warunki pracy są niezgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika oraz gości, personel hotelu powinien w pierwszej kolejności:
A. powstrzymać się od pracy
B. powiadomić przełożonego
C. powstrzymać się od pracy i powiadomić przełożonego
D. powstrzymać się od pracy i powiadomić Państwową Inspekcję Pracy.

46. Odpowiedzialność hotelu za rzecz wniesioną przez gościa obejmuje:
A. przedmiot pozostawiony w sali rekreacyjnej
B. przedmiot pozostawiony na plaży należącej do hotelu
C. bagaż odwożony przez pracownika hotelu na lotnisko
D. bagaż pozostawiony w samochodzie na parkingu hotelowym.

47. Hotel ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe, jeżeli gość:
A. umieścił je w skrzynce depozytowej
B. oddał je do przechowalni bagażu
C. złożył u pracownika recepcji
D. trzyma je w pokoju hotelowym.

48. Recepcjonista w dużym hotelu odebrał telefoniczną informację o podłożonej w obiekcie bombie. W tej sytuacji powinien niezwłocznie zawiadomić:
A. policję i straż pożarną
B. przełożonego i policję
C. wszystkie służby ratunkowe
D. policję i pogotowie ratunkowe

49. Jakie informacje powinien podać recepcjonista, zawiadamiając policję o zauważonym w hotelu zagrożeniu terrorystycznym?
A. rodzaj zagrożenia
B. opis przedmiotu zagrożenia
C. swoje nazwisko, adres i opis zagrożenia
D. swoje nazwisko, rodzaj zagrożenia i opis jego miejsca.

50. W przypadku pożaru w hotelu najważniejszym etapem akcji ratowniczo-gaśniczej jest:
A. gaszenie pożaru
B. schładzanie ogrzanych elementów
C. ewakuacja ludzi z miejsca zagrożenia
D. usuwanie elementów stwarzających zagrożenie.

Opracowała: Aleksandra Lewandowska


Odp: 1B, 2D, 3D, 4C, 5D, 6D, 7C, 8C, 9C, 10B, 11D, 12C, 13A, 14D, 15A, 16B, 17A, 18C, 19D, 20A, 21B,
22A, 23B, 24A, 25A, 26D, 27B, 28B, 29C, 30B, 31B, 32A, 33B, 34A, 35B, 36B, 37A, 38C, 39C, 40C, 41B, 42C, 43B, 44A, 45C, 46C, 47A, 48B, 49C, 50C
 


Komentarze:

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 11 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Testa dla hotelarzy 10 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test 3 - Technik obsługi turystycznej ...więcej»

Test dla hotelarzy 9 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Standardowe procedury check in i check out w hotelu ...więcej»

Pokój hotelowy - definicja, rodzaje, wyposażenie ...więcej»

Czym jest usługa hotelarska? ...więcej»

Test dla hotelarzy 12 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Test dla hotelarzy 8 - Technik hotelarstwa ...więcej»

Piękny Pałac, odremontowany i zaadoptowany na...

2018-06-08, 23:45:01 ~Zbigniew Hanke

Też jak jadę na rower to biorę dużą butelkę cisowianki,...

2018-05-15, 12:57:50 ~Agata

Fajnie, że Koneser będzie miał taką bogatą ofertę...

2018-03-24, 18:12:35 ~Karolina

"Prawdopodobnie" ... z tego co widziałem to Golden Tulip...

2018-03-06, 10:02:29 ~Paul VD

Warszawa a szczególnie Praga potrzebowała inwestycji...

2018-02-19, 19:49:28 ~klara

Świetna inicjatywa, podpisuję się obiema rękami. Dzieci...

2018-01-24, 16:51:44 ~anita

Jakie blisko 700 000 skoro nawet nie było pół miliona...

2018-01-16, 13:49:40 ~Brzeski

Koneser dla mieszkańców Pragi i nie tylko to wielka...

2018-01-14, 15:14:12 ~smakosz

Więcej o Dolinie Psarki można znaleźć na...

2018-01-09, 19:03:15 ~Michał

Copyright ©2008-2018 Hotelinfo24.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone

O PORTALU | REGULAMIN SERWISU | REKLAMA W PORTALU  | KONTAKT

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgode na używanie cookie.  Więcej informacji